Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd en onderhouden door Biedex. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van Biedex online privacybeleid, zoals dat hieronder uiteen wordt uiteengezet. Als u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te gebruiken. Biedex respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Biedex committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy beleid wil Biedex duidelijkheid scheppen wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.

Persoonlijke gegevens

U kunt de Biedex website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld bij het openen van een rekening of om met u te corresponderen, uw aanvraag voor informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Biedex uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Biedex op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, aanmelding, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Biedex. Biedex zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren indien Biedex hiertoe wettelijk verplicht wordt en aan Biedex gelieerde bedrijven of handelsnamen.

Aansprakelijkheid

Van tijd tot tijd, bevat de Biedex (“wij”, “onze”) website links naar andere sites en / of resources die naar derde partijen verwijzen. Deze links en / of resources zijn alleen bedoeld voor uw informatie en wij hebben geen controle over de inhoud van deze inhoud, en onderschrijven op geen enkele wijze de inhoud ervan. Een analyse, mening, commentaar of op onderzoek gebaseerde materiaal op onze website is voor informatie en educatieve doeleinden en is in geen geval bedoeld om een aanbod, advies of verzoek om te kopen of te verkopen. U moet altijd deskundig onafhankelijk advies vragen over uw geschiktheid om te speculeren in alle relevante financiele markten en de bij behorende risico’s. Wij geven uitdrukkelijk of impliciet geen garantie dat het materiaal op onze website compleet of accuraat is. Wij zijn in geen enkel beding verplicht om deze informatie te updaten.

Als zodanig zullen wij (en / of onze gelieerde bedrijven) niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade door u geleden of een derde partij die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de informatie op onze website en alle dergelijke aansprakelijkheid wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Biedex

Biedex verleent diensten als een introducing broker en is derhalve vrijgesteld van vergunningplicht bij de AFM. Biedex introduceert u bij de bestaande platformen en gereguleerde brokers. Elke overeenkomst is tussen u en alle transacties, beheer en de vereffening worden uitgevoerd door hen.

Voorwaarden verkoop op afstand

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Biedex: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Biedex;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Biedex georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Biedex gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Biedex in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Biedex en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Biedex en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Biedex gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Biedex niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

– de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

– de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

– de gedragscodes waaraan Biedex zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Biedex onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Biedex passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Biedex daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. Biedex kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Biedex op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Biedex zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

4a. het bezoekadres van de vestiging van Biedex waar de consument met klachten terecht kan;

4b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

4c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

4d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Biedex deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

4e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5. Indien Biedex zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

Artikel 5a – Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Biedex retourneren, conform de door Biedex verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Biedex bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Biedex dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Biedex alleen worden uitgesloten indien Biedex dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

2a. die door Biedex tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

2b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

2c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

2d. die snel kunnen bederven of verouderen;

2e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Biedex geen invloed heeft;

2f. voor losse kranten en tijdschriften;

2g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

3a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

3b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

3c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Biedex producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Biedex geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Biedex dit bedongen heeft en:

4a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

4b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief .

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. Biedex staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Biedex , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Biedex jegens Biedex kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. Biedex zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Biedex het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Biedex zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Biedex.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Biedex , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Biedex te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Biedex behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Biedex beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Biedex, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij Biedex ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Biedex binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

18-05-2018

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

I accept I decline Privacycentrum Privacy-instellingen